Vademecum

 

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości / lokalu (nie starsze niż miesiąc)

nieruchomość zabudowana

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
nr księgi wieczystej (odpis z księgi wieczystej) Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
wypis z ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
kopia mapy ewidencyjnej Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
projekt architektoniczno–budowlany w posiadaniu inwestora
w przypadku budynków nowych pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) w posiadaniu inwestora


działka niezabudowana

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
nr księgi wieczystej (odpis z księgi wieczystej) Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
wypis z ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
kopia mapy ewidencyjnej Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie zaświadczenie o braku obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości


spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
nr księgi wieczystej (odpis z księgi wieczystej) jeżeli jest założona, lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu odpowiednio Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, lub spółdzielnia mieszkaniowa
wypis z ewidencji gruntów i budynków, dodatkowo wskazany jest opis lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej oraz wyciąg z inwentaryzacji budowlanej budynku, w którym znajduje się lokalów spółdzielnia mieszkaniowa


mieszkanie własnościowe

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
nr księgi wieczystej (odpis z księgi wieczystej) Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
wypis z ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
wypis z ewidencji lokali Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
wyciąg z inwentaryzacji budowlanej budynku, w którym znajduje się lokal spółdzielnia mieszkaniowa
kopia mapy ewidencyjnej Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomościDokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości / lokalu

dom lub działka:

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny w posiadaniu sprzedającego
aktualny odpis z księgi wieczystej Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
aktualny wypis z rejestru gruntów Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
aktualna informacja o przeznaczeniu działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
mapa ewidencyjna lub zasadnicza działka Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości
jeśli nieruchomość została odziedziczona - postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku w posiadaniu sprzedającego
decyzja o wysokości podatku od nieruchomości w posiadaniu sprzedającego
jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym - konieczna jest umowa o ustanowienie tego prawa i decyzja o wysokości opłaty rocznej w posiadaniu sprzedającego
zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym domu Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest budynek w stanie surowym, rozpoczęta budowa lub budynek w trakcie rozbudowy bądź generalnego remontu wymagane jest również ważne pozwolenie na budowę i dziennik budowy.  Należy również okazać nabywcy granice nieruchomości.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub przydział wydany przez spółdzielnię względnie pismo potwierdzające przyjęcie w poczet członków lub przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe w posiadaniu sprzedającego
aktualne zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, potwierdzające, że mieszkanie nadal Ci przysługuje i nie jest zadłużone spółdzielnia mieszkaniowa
jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą konieczny będzie aktualny odpis z tej księgi Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
jeśli mieszkanie zostało odziedziczone - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku w posiadaniu sprzedającego
zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
bieżące książeczki opłat, rachunki za media itp. w posiadaniu sprzedającego

mieszkanie własnościowe:

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny w posiadaniu sprzedającego
aktualny odpis z księgi wieczystej Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
aktualne zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku, potwierdzające, że mieszkanie nie jest zadłużone wobec wspólnoty (wskazana jest też pisemna informacja o wpłatach na fundusz remontowy i planach remontów) zarządca budynku
jeśli lokal został odziedziczony - postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku w posiadaniu sprzedającego
zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości
bieżące książeczki opłat, rachunki za media itp. w posiadaniu sprzedającego


Dokumenty potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego:
 

rodzaj dokumentu kto wydaje dokument
projekt architektoniczno-budowlany w posiadaniu inwestora
dokumentacja urządzeń (kotła c.o., pogrzewacza wody, klimatyzatora, itp.) w posiadaniu inwestora
projekty przygotowywane w związku z przeprowadzanymi remontami w posiadaniu inwestora